Voor mens en organisatie

Mensen maken organisaties. Daarom verdienen organisaties de beste mensen. Procivility helpt organisaties het beste uit haar medewerkers te halen. Door te organiseren, te motiveren en te inspireren.

Procivility ondersteunt organisaties in de publieke sector bij het implementeren van nieuwe wetgeving of beleid en bij het verbeteren van de prestaties binnen bestaande of nieuw te ontwikkelen kaders. De inzet van Procivility is tijdelijk van aard tegen afgesproken prestaties. Dat daarbij zowel de mens als de organisatie centraal staan, is bij Procivility niet meer dan vanzelfsprekend.

Visie

Onze visie wordt gevormd door empathie, samenwerking, uitdagingen, betrokkenheid en respect. In onze aanpak houden wij, zover dit mogelijk is, rekening met de bedrijfscultuur en de (sociale) omgang tussen de mensen. We voelen ons nooit te oud om te leren. Daarom vragen wij regelmatig feedback tijdens onze opdrachten: om het ‘samen’ beter te doen!
 

Missie

Wij willen bijdragen aan de samenleving en het geluk van mensen. Onze inzet is daarom niet beperkt tot uitsluitend commerciële opdrachten. We zetten ons tevens in voor kansarmen en hulpbehoevenden. Dat doen we samen met andere partijen. Of het nu gaat om jonge scholieren met gedrags- en leerproblemen of om ouderen in een sociaal isolement, wij bieden graag ondersteuning. Dat vinden wij wel zo beschaafd.
Vandaar ook onze naam: Procivility!

Interimmanagement

Interimmanagement is in de eerste plaats vaak de oplossing voor een tijdelijk managementprobleem. In de periode voorafgaand aan het aantrekken en benoemen van een nieuwe manager, moet een afdeling gemanaged worden. In die situaties streeft Procivility er naar om voor de nieuw aan te trekken manager en de medewerkers van de afdeling een goede basis te creëren.
Een heldere omschrijving van de opdracht en een ‘warme’ overdracht aangevuld met nazorg dragen hieraan bij. Kortom, een goede interimmanager is in staat om invulling te geven aan wensen om te komen tot veranderingen in zowel productiviteit (voor de organisatie) als een beter werkklimaat (voor de mensen die er werken).
Procivility heeft ervaring met interimmanagement op afdelingen zorg, werk en inkomen, juridische- en beleidsafdelingen en afdelingen bestuur en management.

Verbetermanagement

In een samenleving die voortdurend verandert, wordt van organisaties en van de mensen die er werken, verwacht dat ze meeveranderen. Bovendien worden organisaties voortdurend geconfronteerd met nieuwe ict-mogelijkheden, veranderende wetgeving en verschuivende juridische kaders. Als dan wordt geconstateerd dat de efficiëntie en/of de effectiviteit van een afdeling tekortschiet, biedt verbetermanagement uitkomst. Onze inzet is daarbij gericht op het beter op elkaar afstemmen van werkzaamheden en ambities.
Mensen maken organisaties. Om die verbeteringen tot stand te brengen werkt Procivility daarom bij voorkeur met gedragsmethoden die zich vooral richten op persoonlijkheidskenmerken en het leren omgaan met verschillen daarin (bijv. Myers-Briggs Type Indicator). Verbetermanagement is om die reden een fundamentele investering in de organisatie.

Projectmanagement

Procivility omschrijft projectmanagement als het plannen, organiseren, controleren en besturen van alle aspecten van een project. Procivility heeft voor diverse opdrachtgevers projectmanagement uitgevoerd, onder meer in het kader van de invoering van de Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Onze kracht ligt in het aanbrengen van samenhang en verbinding tussen verschillende disciplines en vakmensen, zowel binnen als buiten de organisatie. Draagvlak wordt onder meer verkregen door het project integraal en resultaatgericht aan te pakken. Dat draagvlak is essentieel om kwaliteit te genereren. Onze doelstellingen zijn erop gericht om het project binnen vooraf gestelde kaders (kwaliteit, tijd en middelen) af te ronden waarbij het eindresultaat voldoet aan een vooraf vastgesteld (organisatie)doel. We zorgen altijd voor een 'warme' overdracht en geven voor zover nodig nazorg.

Procesmanagement

Het goed aansturen van processen is essentieel voor het goed kunnen functioneren van organisaties. Processen zijn vaak vervlochten met elkaar en bovendien zijn de kaders vaak onduidelijk of zelfs afwezig. Procesmanagement is het sturen van één of meerdere processen binnen en naast bestaande structuren.
Een voorbeeld van procesmanagement betreft een aantal werkprocessen voor een gemeentelijke sociale dienst, waaronder een aanvraag voor een uitkering, interne controle, beëindiging van een uitkering en terugvordering van een ten onrechte genoten uitkering. Deze processen bestaan uit meerdere handelingen door diverse actoren, die elkaar bovendien beïnvloeden en waarbij omgevingsfactoren een rol spelen. Door hiervoor duidelijk gekaderde werkprocessen op te stellen, wordt de effectiviteit van het geheel aan processen verbeterd.
Procivility biedt procesmanagement in diverse situaties. Bijvoorbeeld als actoren bekneld raken in (hun eigen) structuren met als gevolg: inefficiënte bedrijfsvoering en het ontstaan van bijvoorbeeld termijnoverschrijdingen, te hoge exploitatiekosten, wachtlijsten en ontevreden klanten.

Coaching

Procivility verzorgt zowel de coaching van groepen als individuen. Coaching is gericht op ondersteuning en begeleiding met als doel te komen tot optimale inzet van de eigen kwaliteiten en talenten van personen. Het bewust zijn van de eigen rol en het ervaren van de eigen verantwoordelijkheid spelen binnen coachingstrajecten een belangrijke rol.
 
Onze methodiek van coaching richt zich vooral op de ontwikkeling van (potentieel) talent. Aan de persoon in kwestie worden kansen geboden om volgens een zelf uitgestippeld traject tot concrete resultaten te komen. Gemotiveerde en bewuste medewerkers vormen in onze optiek het fundament van elke organisatie. Coaching is een uitermate belangrijk hulpmiddel om individuen en groepen beter - en tegelijkertijd met meer plezier - te laten werken. De ervaring die Procivility meebrengt wordt ondersteund door methoden als lichaamswerk, kunstzinnige vorming en ontspanningsactiviteiten.

Vriendendiensten

Procivility werkt samen met diverse gespecialiseerde partijen met als doel versterking en verbreding van de dienstverlening af te stemmen op de aanpak van het project of de opdracht.

Aluna Coaching
De passie van Marjo de Vries (oprichtster) ligt in het coachen en begeleiden van mensen. Dat doet zij met behulp van het talentenspel. Er gebeuren echt wonderen...
Lees meer op www.alunacoaching.nl

Kunstwerkt
Wie leeft, uit zich op creatieve wijze, zowel verbaal als non-verbaal. Kunstwerkt organiseert kunstzinnige trainingen, workshops en werkconferenties. Groepsdynamica, samenwerking, bewustwording, persoonlijke stijl en kwaliteiten worden op een creatieve manier inzichtelijk gemaakt en gestimuleerd.
Meer informatie vindt u op: www.talentweb.nl/kunstwerkt

verder >

ADFYS
Van fysiotherapie tot manuele therapie; van psychologie tot ergotherapie; en van fysiofitness tot verzuimbegeleiding. ADFYS levert een breed pakket aan diensten gericht op zorg en welzijn. Voor zowel preventie, advies, behandeling en arbodienstverlening kunt u terecht bij ADFYS.
Voor meer informatie: www.adfys.nl

Stichting Playground
Stichting Playground wil een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de samenleving. Sociale integratie en het stimuleren van sport- en cultuurparticipatie staan hierin centraal. Playground wil dit bereiken door het organiseren, begeleiden en uitvoeren van projecten en evenementen waarbij de inhoud bestaat uit sport en cultuur.
Meer informatie vindt u op www.stichtingplayground.nl

< terug
verder >

De Herberg
De Herberg is een welkome onderbreking van de mallemolen van alledag. Om even stil te staan bij jezelf en met hernieuwde vitaliteit de levensreis voort te zetten. Persoonlijke coaching, groepstrainingen, diverse thema's voor mens en bedrijf worden in De Herberg op een inspirerende manier aangeboden.
Meer informatie vindt u op www.herberg.biz

< terug

Contact

Procivility is in 2006 opgericht door drs. Maarten Beckx (Algemene Sociale Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Utrecht).
De werkervaring, vanaf 1993 opgedaan bij diverse instellingen in
de non-profit sector, wordt nu aangewend binnen Procivility.
Dit aangevuld en uitgebreid met diverse managementtrainingen
en vakinhoudelijke cursussen.
Procivility werkt vanuit wetenschappelijke kaders en met bewezen technieken. Opdrachtgevers zijn met name overheden, organisaties in zorg en welzijn en non-profitorganisaties.

Procivility
Maarten Beckx
Hattasingel 188
3066 HH Rotterdam
06 15 90 92 41
advies@procivility.nl

voor_mens_en_organisatie footer